GEM:s mål är att ge gräsrotsinsatser med stor institutionell effekt till de mest utsatta befolkningarna som drabbas av katastrofer runt om i världen.

Våra innovativa logistiska system och metoder stör katastrofsituationen i hela världen. GEM tillhandahåller stora mängder nödvändigt bistånd till regioner i realtid.

GEM arbetar för att återupprätta hopp och möjligheter i livet för dem som drabbats hårdast av katastrofer. Organisationen arbetar som en första instans för katastrofhjälp, överbryggar klyftan mellan första instans och utveckling och tillämpar metoder för att säkerställa en hållbar utveckling.

Utöver de tre planerade faserna har GEM programverksamhet året runt med fokus på återuppbyggnad av skolor och hem, utbildning och egenmakt samt miljö- och hälsoprogram. Programmets mål är att få människor att återgå till det normala och att lyfta samhällen bortom katastrofhjälpscykeln. Resultatet av dessa program är att tillhandahålla långsiktig återuppbyggnad, vilket mildrar de psykosociala konsekvenserna av förflyttning. Dessa program skapar självständighet genom hållbara initiativ, eftersom samhällena har ett eget intresse av programmen och kan utveckla och förbättra dem på egen hand under övertid.

Organisatoriska särskiljande faktorer

  • Smarta partnerskap med lokala organisationer och myndigheter
  • Kreativa lösningar på komplexa humanitära nödsituationer
  • Skapa unika specifika fonder för givare med anpassningsbara resultat.
  • Högsta möjliga effektivitet när det gäller insamling av medel deltar i tre planerade faser av katastrofinsatser.
  • Arbetar under perioden mellan första insatser och hållbar utveckling.

TREFAS SVAR

Första reaktionsfasen

Katastrofhjälp

Omedelbar reaktion på naturkatastrofer och humanitära kriser genom att tillgodose behoven.

Mål: Ge hopp till den drabbade befolkningen.

ikon för fas 2

Andra svarsfasen

Gap-perioden

Veckor och månader efter en tornado, orkan, brand, förflyttning, krig osv. innan regeringen och den permanenta infrastrukturen börjar fungera.

Mål: fylla luckan och minimera väntetiden

Tredje reaktionsfasen

Hållbar utveckling

Långsiktig samordning med samhällen, regeringar och offentlig-privata partnerskap.

Mål: Skapa ett självförsörjande, blomstrande samhälle