ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΝΟΜΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΤΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (η "Απελευθέρωση") εκτελείται αυτήν την ημέρα (μήνας), (έτος), από, ένα ανήλικο παιδί (ο "Εθελοντής") και, τον γονέα που έχει τη νόμιμη επιμέλεια ή / και τον νόμιμο κηδεμόνα του Εθελοντή (ο "Κηδεμόνας"), υπέρ της Global Empowerment Mission, Inc., μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, των διαχειριστών, των διευθυντών, των αξιωματικών, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων τους (συλλογικά, "GEM").

Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας επιθυμούν ο Εθελοντής να εργαστεί ως εθελοντής για το GEM και να συμμετάσχει στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το να είναι
εθελοντής όπως περιγράφεται στο συνημμένο Συμφωνητικό Εθελοντικής Υπηρεσίας του Guardian. Ο Εθελοντής και ο Φύλακας κατανοούν ότι
η εργασία μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας εκτελούν ελεύθερα, εθελοντικά και χωρίς πίεση την παρούσα Ανακοίνωση υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Αποποιήσεις και Αποφυλακίσεις. Ο Εθελοντής και ο Guardian απελευθερώνουν και απολύουν για πάντα και κρατούν αβλαβή το GEM και το
διαδόχους και εκχωρητές από κάθε ευθύνη, απαίτηση και απαίτηση οποιουδήποτε είδους ή φύσης, είτε νομικά είτε με ίδια κεφάλαια, τα οποία
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν στο εξής από τη συνεργασία του Εθελοντή με την GEM. Ο Εθελοντής και ο Guardian κατανοούν ότι αυτή η Έκδοση αποβάλλει
Η GEM από οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση που μπορεί να έχει ο Εθελοντής ή Κηδεμόνας έναντι της GEM σε σχέση με οποιαδήποτε σωματική βλάβη, προσωπική
τραυματισμός, ασθένεια, θάνατος ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εργασία του Εθελοντή με την GEM, είτε προκλήθηκε από αμέλεια
Η GEM ή τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοί της, οι πράκτορες ή με άλλο τρόπο. Ο Εθελοντής και ο Guardian καταλαβαίνουν επίσης ότι το GEM δεν
να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση παροχής οικονομικής βοήθειας ή άλλης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ιατρικής,
ασφάλιση υγείας ή αναπηρίας σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας.

2. Ιατρική περίθαλψη. Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας με το παρόν απαλλάσσουν και απαλλάσσουν για πάντα την GEM από κάθε αξίωση που
προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο εξής λόγω οποιασδήποτε πρώτης βοήθειας, θεραπείας ή υπηρεσίας που παρέχεται σε σχέση με το έργο του Εθελοντή
με την GEM.

3. Ανάληψη του κινδύνου. Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας κατανοούν ότι το έργο για το GEM μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που είναι
επικίνδυνα για τον Εθελοντή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατασκευής, της φόρτωσης και εκφόρτωσης και της μεταφοράς από και προς το
εργοτάξια. Ο Εθελοντής και ο Guardian κατανοούν επίσης ότι, προκειμένου να προστατεύσουν τους υπαλλήλους και τους εθελοντές του σε όλες τις χώρες γύρω
στον κόσμο, είναι πολιτική της GEM ότι δεν θα πληρώσει λύτρα ούτε θα κάνει άλλες πληρωμές για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων.
Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας αναλαμβάνουν ρητά και συγκεκριμένα τον κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης σε αυτές τις δραστηριότητες και απελευθερώνουν την GEM
από κάθε ευθύνη για τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του έργου του Εθελοντή για το GEM.

4. Ασφάλιση. Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας κατανοούν ότι, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την GEM γραπτώς, η GEM δεν φέρει
ή να διατηρήσετε ασφαλιστική κάλυψη υγείας, ιατρικής ή αναπηρίας για οποιονδήποτε Εθελοντή.

5. Φωτογραφική Απελευθέρωση. Ο Εθελοντής και ο Κηδεμόνας παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην GEM κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε οποιοδήποτε και
όλες τις φωτογραφικές εικόνες και τις εγγραφές βίντεο ή ήχου που έγιναν από την GEM κατά τη διάρκεια της εργασίας του Εθελοντή για την GEM, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δικαιωμάτων, εσόδων ή άλλων οφελών που προκύπτουν από τέτοιες φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις.

6. Άλλα. Ο Εθελοντής και ο Guardian συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα Ανακοίνωση προορίζεται να είναι όσο ευρεία και περιεκτική επιτρέπεται από το
νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα και ότι η παρούσα Έκδοση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας
της Φλόριντα. Ο Εθελοντής και ο Guardian συμφωνούν ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη αυτής της Απελευθέρωσης θα κριθεί άκυρη
από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της εν λόγω ρήτρας ή διάταξης δεν επηρεάζει με άλλο τρόπο τις υπόλοιπες διατάξεις
της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία εξακολουθεί να είναι εκτελεστή

Είναι πολιτική της GEM ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε εργοτάξιο GEM ενώ υπάρχει κατασκευή σε εξέλιξη. Επιπλέον, η πολιτική της GEM είναι ότι, ενώ τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών μπορούν να επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κατασκευαστικές εργασίες, εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα όπως η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, η εκσκαφή, η κατεδάφιση ή η εργασία σε στέγες δεν επιτρέπεται από άτομα κάτω των 18 ετών.

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΏ, ΠΑΡΑΙΤΟΎΜΑΙ, ΔΗΛΏΝΩ ΝΑ ΜΗΝΎΣΩ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΏ ΌΛΕς ΤΙς ΑΠΑΛΛΑΓΈς ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΜΟΥ, ΤΟΥς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎς ΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥς, ΤΟΥς ΕΚΔΟΧΕΊς, τους κληρονόμους και τους πλησιέστερους συγγενείς, για οποιαδήποτε και κάθε απώλεια ή ζημία και οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση λόγω οποιουδήποτε τραυματισμού μου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του θανάτου μου, είτε προκλήθηκε από αμέλεια των Αποφυλακισμένων είτε με άλλο τρόπο.